1-800-28-2268

Blue PVC Water Pipes

SKU: 1058778
PVC PIPE 1/2 INCH (15MM) x2.9M CLASS 6
11.9 RM
SKU: 1058748
PVC PIPE 1 1/4 INCH (32MM) x 2.9M CLASS O
16.5 RM
SKU: 1058779
PVC PIPE 3/4 INCH (20MM) x 2.9M CLASS 6
14.9 RM
SKU: 1058811
PVC PIPE 1 INCH (25MM) x2.9M CLASS 6
24.9 RM
SKU: 1058776
PVC PIPE 1 1/2 INCH (40MM) x 2.9M CLASS O
19 RM
SKU: 1058777
PVC PIPE 2 INCH (50MM) x2.9M CLASS O
24.9 RM
SKU: 1058749
PVC PIPE 3 INCH (80MM) x 2.9M CLASS O
39 RM
SKU: 1058750
PVC PIPE 4 INCH (100MM) x 2.9M CLASS O
62 RM